Tác giả: anh quoc

Thích xem bóng đá từ nhỏ nên đã chọn công việc soạn thảo tin tức bóng đá và chuyển nhượng, cảm thấy yêu thích công việc này

Hungary 1 – 1 Pháp: Trượt chân

I got a B+ but this man got mad that he couldn’t proctor the tests, so made them way too hard. His logic is flawed and he isn’t there for the student. During the initial announcement that proctorU wouldn’t be used, he went on a long rant about how it was ridiculous that we didn’t want proctoring. Then he proceeded to make the tests very hard.